avangard-pressa.ru

Тема №2: Структура особистості - Психология

Завдання для самостійної роботи.

Повторення з курсу "Загальна психологія". За А.В.Петровським, В.Г.Богословським, Г.С.Костюком. - тему "Співвідношення біологічного і соціального в структурі особистості".

План

1. Особистість як система ставлень людини до дійсності (М’ясищєв В.Н.).

2. Про систему "особистість" (Додонов Б.І.).

3. Структура особистості (за П.Г.Ананьєвим).

4. Концепція динамічної функціональної структури особистості

(Платонов К.К.).

Література:

Хрестоматия "Психология личности в трудах отечественных психологов. - Питер, 2000.

Основи практичної психології / Під ред. Панка. - 1998.

Фридман, Кулагина. Психологический справочник учителя. - М., 1991.

Тема №3: Методи дослідження і оцінки психології особистості.

Завдання для самостійної роботи: повторити основні методи дослідження в психології, стосовно особистості (спостереження, інтерв’ю, бесіда, експеримент, анкетування).

План

1. Метод анамнезу, біографічний метод.

2. Уявлення про кореляційний і експериментальний метод.

3. Особливості тестування особистості.

4. Самозвіт, опитувальники особистості.

5. Проективні методи.

6. Методи практичної психології особистості (психодіагностика, психокорекція, психологічне консультування).

Література:

Теория личности. Хьелл Л., Зиглер Д. - Питер, 1999.

Основы психологии / Под ред. Столяренко. - 1999.

Основи психології / Під ред. О. Киричука, В.Ф. Роменця. - 1996. - 2000.

Основи практичної психології/ Під ред. В.Панка. - 1998.

Тема №4: Темперамент, характер і особистість

Завдання для самостійної роботи: повторити психологічні характеристики типів темпераменту ("Загальна психологія" Богословський В.В. - М., 1981.

План

1. Темперамент - біологічний фундамент особистості.

2. Соматичні типології темпераменту (Е. Кречмер, Шелдон).

3. Психологічні характеристики типів темпераменту. Тести по визначенню типу темпераменту (Г. Айзенк, формула темпераменту Бєлова).

4. Характер як система ставлень і система рис, його структура. Місце характеру в структурі особистості.

5. Акцентуації характеру, їх зміст ( Лічко, Леонгард). Тест "Шмішека".

Література:

Бодалев А.А. Психология о личности. - М.: МГУ, 1988.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.. – СПб. Питер, 1999.

Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – СПб., 2000.

Психология индивидуальных различий. Тексты./ Под ред. Гиппенрейтер./ -М., 1982.

Тема №5: Мотивація і спрямованість особистості. Ціннісні орієнтації особистості.

Завдання для самостійної роботи: повторити поняття: "мотивація", "види мотивів", "свідомі мотиви", “спрямованість особистості”.

План

1. Мотиваційно-смислова сфера особистості, її характеристика

2. Спрямованість особистості. Суб’єктивні ставлення особистості.

( Ломов Б.Ф.)

3. Світогляд і переконання особистості як психологічної категорії (Залеський Г.Е.)

4. Життєва перспектива і ціннісні орієнтації особистості (Головаха Є.І.)

5. Орієнтовна анкета на визначення типу спрямованості (Кучера).

Література:

“Психология личности в трудах отечественных психологов”. Хрестоматия – Питер, 1999 .

Рубинштейн С.Л Основи общей психологии.. – Питер, 1999 .

Фридман, Кулагина. Психологический справочник учителя. - М., 1991.