avangard-pressa.ru

Тема 20. основні сучасні концепції держави і права - Психология

/Семінарське заняття – 4 год./

Ключові терміни та поняття до теми: Теорія «держави загального благоденства», теорія «плюралістичної демократії», теорія еліт, теорія конвергенції, теорія позитивізму, соціологічна юриспруденція, нормативізм, психологічна теорія права, теорія природного права, відроджене природне право (неокантіанства, неогегельянства, феноменологічна філософія права, юридична герменевтика).

Семінарське заняття з теми 20.1.

План

1. Загальна характеристика основних сучасних концепцій, що пояснюють сутність та призначення держави: теорія економічного детермінізму (марксистська теорія), теорія держави загального добробуту, теорія конвергенції, ліберальна теорія держави, теорія плюралістичної демократії, теорія солідаризму, теорія дозованої демократії тощо.

2. Природно-правові погляди на право. Соціологічна юриспруденція.

3. Юридичний позитивізм (легізм). Нормативістський підхід до права. Несумісність нормативістського підходу до права з демократичними засадами суспільного розвитку.

Семінарське заняття з теми 20.2.

План

1. Психологічні концепції права (Л.Петражицький, З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фром та ін.). Вчення Р.фон Ієрінга про правове почуття.

2. Вчення Є.Ерліха про «живе право».

3. Концепція відродженого природного права (Г.Радбрух).

4. Інтегративна теорія права.

5. Використання сучасних політичних та правових концепцій в процесі державно-правового розвитку України.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає суть патріархальної теорії?

2. Кому належить авторство теологічної теорії?

3. Яка основоположна ідея психологічної теорії?

4. Що стало підґрунтям для утворення теорії загального благоденства?

5. Що таке правова держава?

6. Хто був прихильником теорії національної держави та які небезпеки може крити в собі ця теорія?

7. У чому полягає суть теорії природного права?

8. Як юридичний позитивізм трактує право і закон?

9. У чому полягає суть нормативізму?

10. Що дали для розуміння права психологічні концепції ?

11. Охарактеризуйте концепцію відродженого природного права Г.Радбруха.

12. В чому суть концепції «живого права» Є.Ерліха?.

Теми рефератів та доповідей:

1. Концепція соціальної держави і політики загального благоденства.

2. Характеристика антидемократичних державно-правових концепцій.

3. Теорія соціологічної юриспруденції.

4. Є.Ерліх про правове мислення.

5. Філософсько-правові ідеї в роботах Р.фон Ієрінга «Дух римського права» та «Боротьба за право».

6. Роль і значимість філософського підходу до права. для розвитку правознавства.

Література до рефератів:

Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту / І. Гуменюк // Право України. − 2008. − № 7. − С. 9−13.

Кондратьєв Р. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях / Р. Кондратьєв // Право України. − 2005. − № 2. − С. 81−84.

Нерсесянц В.С. Философия права в ХХ в.: основные концепции // Нерсесянц В.С. Философия права: [учебник]. М.: ИНФРАМ-М−НОРМА, 1997. – С. 553-644.

Кондратьєв Р. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях / Р. Кондратьєв // Право України. − 2005. − № 2. − С. 81−84.

Лейбин В. М. Фрейд, психоанализ и современная западня философия / В. М. Лейбин. − М.: Политиздат , 1990. − 397 с.

Панкевич О. З. Соціальна держава: проблеми загальної теорії / О. З. Панкевич. – Львів : Львівський юрид. ін-т, 2004. – 175 с.

Патей-Братасюк М. Г. Психологічні концепції права // Патей-Братасюк М.Г. Філософія права: [навч. посіб.]. –Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – С. 141−156.

Прокопов Д. Є. Психологічна теорія права в контексті співвідношення інуїтивного та позитивного права (Л.Петражицький) / Д. Є. Прокопов // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 95−121.

Румянцева В. Г. Социологическая интерпретация права в учении Е. Єрлиха / В. Г. Румянцева // История государства и права. – 2005. − № 1. – С. 12−14.

Сердюк О. В. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі / О. В. Сердюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 35. − С.104−111.

Шульженко Ф. Філософсько-правові питання класифікації соціальних держав / Ф. Шульженко // Юридична Україна − 2008. − № 3. − С. 19−25.

Література до теми:

Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. − К.: «Книги для бізнесу», 2008. − 992 с.

Братасюк В. Юридичний позитивізм − необхідність переосмислення в умовах сучасності / В. Братасюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. − № 4. – С. 65−69.

Воротилин Е. А. Естественное право и формирование юридического позитивизма / Е. А. Воротилин // Государство и право. − 2008. − № 9. – С. 67−73.

Глущенко В. А. Основные теории происхождения государства и права / В. А. Глущенко // Юридична наука та правоохоронна діяльність: матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 22−24.

Графский В.Г. Политические и правовые идеи ХХ ст. // История правовых и политических учений / под общ. ред. В.С.Нерсесянца. − М.: ИНФРА-М, 1996. − С. 657-722.

Гребеньков Г. В. Культурно-антропологічні витоки права / Г. В. Гребеньков // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. − Донецьк, 2005.− № 2. − С. 3−14.

Дудченко В. В. До історико-матеріалістичного вчення про право / В. В. Дудченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 34. − С. 594−599.

Кашанина Т. В. Происхождение государства и права: [учеб. пособие] / Т. В. Кашанина. – М.: Высш. школа, 2004. – 325 с.

Киріченко І. До питання про визначення права в умовах некласичного нормативізму / І. Киріченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 5. – С. 98−102.

Копоть В. Специфічність та особливість концепції правового реалізму / В. Копоть // Юридический вестник. − 2006. − № 1.− С. 98−101.

Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. − [2-е изд.]. – СПб.: Изд-во „Юрид. Центр. Пресс”, 2004. – Гл.1V: Происхождение права. – С. 132−154.

Костенко О. „Натуралістична юриспруденція” і правова реформа в Україні / О. Костенко // Вісник Національної академії прокуратури України. – К., 2008. − № 4. − С. 12-20.

Костенко О. Соціальний натуралізм як методологічний принцип юриспруденції і кримінології / О. Костенко // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2004. − № 4. − С. 133−145.

Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права / Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 62−64.

Курочкіна Н. М. Інтуїтивне право та його місце у психологічній теорії Л.Петражицького / Н. М. Курочкіна // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1. − С. 54−60.

Лапаева В. В. Либертарная концепция права В. С. Нерсесянца / В. В. Лапаева // Государство и право. − 2008. − № 10. − С. 69−78.

Мартышин О. В. Метафизические концепции права / О. В. Мартышин // Государство и право. − 2006. − № 2. − С. 64−72.

Мартышин О. В. О „либерально-юридической теории права и государства” / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2002.− № 10. – С. 5−16.

Мартышин О. Классические типы правопонимания и „новые теории права ” / О. Мартышин // Право України. − 2010. − № 4. − С. 92−100.

Марченко М. Н. Теория государства и права / М. Н. Марченко. − [2-е изд., испр. и доп. ]. – М.: Изд-во „Проспект”, 2005. – Гл. ІІІ : Происхождение государства и права. – С. 97−151.

Некрасов О. С. Теорії походження держави / О. С. Некрасов // Юридична наука та правоохоронна діяльність: матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 159−162.

Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права: [учебник] / В. С. Нерсесянц. – М.: Изд-во „НОРМА”, 2000. – Р. 1V, гл. 2 : Основные концепции происхождения и сущности права и государства. – С. 204−236.

Общая теория государства и права : Академический курс: в 3 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. – [2-е изд.]. − М. : ИКД „Зерцало-М”, 2001 –

Т. 1, гл. ІІІ: Разнообразие теорий происхождения государства и права. – С. 28−84.

Патей-Братасюк М. Г. Феноменологія права. Екзистенціальна філософія права // Патей-Братасюк М. Г. Філософія права. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – С. 86−95.

Петрушенко В.Л. Зарубіжна філософія ХХ ст. // Петрушенко В.Л. Філософія : [підруч.]. − Львів: «Магнолія плюс», вид. СПД ФО В.М. Піча, 2006. − С. 178-207.

Прокопов Д. Є. Психологічна теорія права в контексті співвідношення інуїтивного та позитивного права (Л.Петражицький) / Д. Є. Прокопов // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 186−194.

Рабінович С. Поняття природного права – невід’ємна складова предмета юридичної науки / С. Рабінович // Право України. − 2010. − № 1.− С. 62−68.

Рабінович П. Правоврозуміння „природне” та „легістське” неминучість співіснування / П. Рабінович // Право України. – 2009. − № 3. – С. 65−71.

Рабінович П. Приватне й публічне у природному праві та законодавстві / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2004. − № 3. −С. 3−15.

Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного / П. Рабінович // Право України. – 2004. − № 9. – С. 61−64.

Румянцева В. Г. Социологическая интерпретация права в учении Е. Єрлиха / В. Г. Румянцева // История государства и права. – 2005. − № 1. – С. 12−14.

Рябошапко Л. Природне право чи юридичний позитивізм / Л. Рябошапко // Віче. − 2008. − № 5−6. − С. 58−59.

Сердюк О. В. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі / О. В. Сердюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 35. − С.104−111.

Сердюк О. В. Обгрунтування соціальності права: теорія „правового поля” П. Бурд’є / О. В. Сердюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 55−61.

Сливка С. До історії розвитку теорії природного права (філософія нового часу) / С. Сливка // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. − Львів, 2001. − № 2. − С. 51−59.

Соболєв А. С. Юридичний позитивізм і школа "природного права": від протистояння до толерантності / А. С. Соболєв // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1.− С. 40−46.

Тельник М. В. Современное национальное государство как закономерный этап исторического развития общества / М. В. Тельник // Правове життя сучасної України: тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 48−53.

Тимошенко В. Держава (точка зору на теорії виникнення) / В. Тимошенко // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003.– Т. 1. – С. 137−138.

Тимошенко В. І. Договірна теорія виникнення держави / В. І. Тимошенко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. − Одеса, 2005. − № 1. − С. 201−205.

Тимошенко В. І. Патріархальна теорія походження держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець Х1Х−початок ХХ ст.) / В. І. Тимошенко // Юридична енциклопедія.– К.: Укр. енцикл., 2002. – Т. 4. – С. 459−460.

Актуальні проблеми держави та права. Ч. 1 : Актуальні проблеми теорії держави : [навч. посіб.] / С. М. Тимченко, С. К. Бостан, С. М. Легуша та ін. – К.: КНТ, 2007. – Розд. 3,1: Теорії походження держави / С. К. Бостан. – С . 70−83.

Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б. О. Кістяковського / В. Тимошенко // Право України. – 2005. − № 3. – С. 122−125.

Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави (З історії правової і політичної думки) / В. І. Тимошенко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. − Вип. 27. − С. 12−19.

Тихомиров О. Права основні сучасні концепції // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. С. Шемшученко. − К.: Ін-Юре, 2003. − Т. 1. − С. 605-607.

Питання до самостійної роботи:

Рівень А:

1. Теорії про походження держави.

2. Теорії про сутність держави.

3. Теорії про цілі та завдання держави.

4. Теорії про засоби і методи діяльності держави.

5. Теорії про шляхи і перспективи подальшого розвитку держави.

Рівень Б:

6. Поясніть, яка з теорій походження права відповідає вашому світогляду і чому:

- природно-правова доктрина;

- неотомістське вчення про природне право;

- світська доктрина природного права;

- юридичний позитивізм;

- історична школа права.

7. Поясніть, яка з онтологічних концепцій права відповідає вашому світогляду і чому:

- теорія нормативізму;

- психологічна теорія;

- марксистська теорія;

- теорія вільного права;

- інструментально-прагматичний підхід;

- концепція солідаризму.

Рівень В:

8. Які характерні риси філософії права?.

9. У чому полягає зміст теорії «золотого мільярду» та до якої з груп теорій філософії держави вона належить?

/Індивідуальна робота – 2 год./

/Модульний контроль – 2 год./