avangard-pressa.ru

За дебетомрахунка здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвер­дження від одержувача платежу. Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції - Экономика

Інвестиції в асоційовані компанії 410 Інвестиції в асоційовані компанії

4102 А Інвестиції в асоційовані банки

4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи 4105 А Інвестиції в інші асоційовані компанії

Призначення рахунків: облік сум інвестицій банку в асоційовані компанії. За дебетомрахунків проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії; суми дооцінки в ра­зі збільшення їх балансової вартості.

За кредитомрахунків проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до ін­шого портфеля банку; суми уцінки в разі зменшення їх балансової вартості, (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

Інвестиції в дочірні компанії 420 Інвестиції в дочірні компанії

4202 А Інвестиції в дочірні банки

4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи 4205 А Інвестиції в інші дочірні компанії

Призначення рахунків: облік сум інвестицій банку в дочірні компанії.

За дебетомрахунків проводяться суми інвестицій в дочірні компанії; суми дооцінки в разі збільшення їх балансової вартості.

За кредитомрахунків проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до ін­шого портфеля банку; суми уцінки в разі зменшення їх балансової вартості, (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359) 4208 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

Призначення рахунка: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії. За дебетомрахунка проводяться суми нарахованих доходів. За кредитомрахунка проводяться суми отриманих доходів, (групу рахунків 420 доповнено рахунком 4208 згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р.№ 359)

Нематеріальні активи

430 Нематеріальні активи
4300 А Нематеріальні активи

Призначення рахунка: облік вартості нематеріальних активів.

За дебетомрахунка проводяться суми вартості придбаних і створених нематеріальних акти­вів; суми їх дооцінки; суми, пов'язані з поліпшенням нематеріальних активів. За кредитомрахунка проводяться суми вартості нематеріальних активів, що вибули з балан­су; суми їх уцінки.

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

Призначення рахунка: облік сум накопиченої амортизації нематеріальних активів.

За кредитомрахунка проводиться сума нарахованої амортизації.

За дебетом рахунка проводиться сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, що

вибули з балансу.

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

Призначення рахунка: облік вартості капітальних інвестицій з придбання чи створення нема­теріальних активів. Цей рахунок використовується до часу введення в дію нематеріальних ак­тивів.

За дебетомрахунка проводяться суми з придбання чи створення нематеріальних активів до часу введення їх у дію. За кредитомрахунка проводяться суми введених у дію нематеріальних активів.

Гудвіл, що виник у результаті придбання

4320 II Рахунок виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. N° 359)

4321 А Гудвіл

Призначення рахунка: облік гудвілу, що виникає в покупця в результаті придбання іншої

компанії, шляхом об'єднання компаній.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості гудвілу, що виникає в покупця в результаті

придбання іншої компанії, шляхом об'єднання компаній.

За кредитомрахунка проводяться суми втрат від зменшення корисності гудвілу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України

від 03.10.2005 р. №359)

Основні засоби

440 Основні засоби
4400 А Основні засоби

Призначення рахунка: облік вартості власних та отриманих у фінансовий лізинг (оренду) ос­новних засобів.

За дебетомрахунка проводяться суми придбаних основних засобів; суми їх дооцінки; суми витрат, спрямованих на капітальні інвестиції, що пов'язані з поліпшенням основних засобів. За кредитомрахунка проводяться суми вартості основних засобів, що вибули з балансу; суми їх уцінки.

4409 КА Знос основних засобів

Призначення рахунка: облік сум зносу основних засобів.

За кредитомрахунка проводяться суми нарахованого зносу.

За дебетомрахунка проводяться суми зносу основних засобів, що вибули з балансу.

Інвестиційна нерухомість

4410 А Інвестиційна нерухомість

Призначення рахунка: облік вартості інвестиційної нерухомості.

За дебетомрахунка проводяться суми вартості придбаної або створеної інвестиційної неру­хомості; суми збільшення вартості (дооцінки) інвестиційної нерухомості. За кредитомрахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) інвестиційної нерухомо­сті; суми вартості інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу.

4419 КА Знос інвестиційної нерухомості

Призначення рахунка: облік сум зносу інвестиційної нерухомості. За кредитомрахунка проводяться суми нарахованого зносу.

За дебетомрахунка проводяться суми зносу інвестиційної, нерухомості, що вибули з балансу, (розділ 44 доповнено групою рахунків 441 згідно з постановою Правління Національного бан­ку України від 22.06.2007 р. № 229)